Snežienková 1/A, Prievidza, 971 01

Penetračné testy

Penetračné testy slúžia na zistenie, ako je spoločnosť pripravená na útoky hackerov.  Overenie pripravenosti je proces, ktorý určí možné riziká pôsobiace na spoločnosť ( tzv. entity - server, počítačová sieť, počítače, mobily a pod.).  
Penetračné testy prebehnú podľa vopred určených pravidiel a budú mierené na hľadanie bezpečnostných chýb Vašich systémov. Výsledkom bude určenie pripravenosti ochrany Vašich citlivých dát, ktoré Vám pomôže na zvýšenie bezpečnosti IT v spoločnosti.

Interný penetračný test

Zameraný na preverenie bezpečnostnej zraniteľnosti Vašej siete. Preverenie prebieha formou vnútorného útoku z pohľadu zamestnanca, ktorý má prístup do siete.  Výsledkom bude demonštrovať potenciálne dopady spôsobené útokom zvnútra spoločnosti.
Sústreďuje sa na zistenie bezpečnosti:

Vonkajší penetračný test

Preverenie bezpečnosti siete v prípade útoku z vonkajšieho prostredia. Rozdiel medzi vnútorným a vonkajším penetračným testom je v tom, že pri vonkajšom penetračnom teste audítor nepozná Vašu architektúru ani dostupné systémy a aplikácie. Výsledkom bude demonštrovať potenciálne dopady spôsobené útokom zvonka spoločnosti.


Penetračné testy sú vytvorené za jediným účelom a to je preverenie možného prieniku cez vnútornú alebo vonkajšiu sieť do spoločnosti. V prípade, celkového posúdenia IT bezpečnosti je potrebný audit IT bezpečnosti, ktorým cieľom je celkové vyhodnotenie bezpečnosti spoločnosti z pohľadu IT.

Vyžiadanie cenovej ponuky